KELNAR - Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Deratizace - ochranné deratizace, celoplošné deratizace, ohniskové deratizace


Ochranná deratizace :


Je ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví činnost, která směřuje k ochraně zdraví fyzických osob, chovných zvířat, životních a zdravotních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí. Deratizace se provádí za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám.

Práce jsou prováděny dle standardní metodiky ochranné deratizace schválené i veterinární správou České republiky.


Ochranná deratizace v potravinářském průmyslu, prodejnách, stravovacích zařízeních, výrobnách apod. :

doporučujeme provádět v pravidelných intervalech čtyřikrát ročně v plastových deratizačních boxech, umístěných na provozovně dle plánu rozmístění nástrah.

Celoplošná ochranná deratizace :

provádí se na větším území (obce, velké areály), vždy na jaře a na podzim. Práce se po odborné prohlídce zaměřují zejména na místa, kde byl zjištěn výskyt synantropních hlodavců. Doporučujeme provádět ošetření kanalizačních vpustí vhodnou nástrahou, touto činností se podstatně sníží výskyt hlodavců v dané lokalitě.

Ochranná deratizace v ostatních provozech, objektech :

se provádí minimálně dvakrát ročně, nástraha je umístěna v plastových boxech nebo papírových jednorázových staničkách.

Ohnisková deratizace :

v místě výskytu hlodavců přenášejících nebezpečnou nákazu.


Pracovní postup, informace :
  1. prohlídka objektu: provede pracovník, který bude deratizaci provádět, za doprovodu odpovědného zástupce objednatele;
  2. označení objektu výstražnými etiketami upozorňující na tuto činnost;
  3. položení nástrahy s ohledem na zaměření provozu, výskyt a druh hlodavců;
  4. kontrola, popř. doplnění nástrah;
  5. ukončení zásahu, vypracování pracovního protokolu, upozornění na stav objektů případných závad apod.
Se všemi jednotlivými body pracovního postupu je objednatel na místě při prohlídce podrobně seznámen.

Vlastní dokumentace

44 obrazek
44 obrázek - popis
45 obrazek
45 obrázek - popis
46 obrazek
46 obrázek - popis

47 obrazek
47 obrázek - popis